වාණිජ OCPP AC EV චාජර්

 • 11KW 16A වාණිජ OCPP AC EV චාජර්

  11KW 16A වාණිජ OCPP AC EV චාජර්

  භාණ්ඩයෙ නම CHINAEVSE™️11KW 16A වාණිජ OCPP AC EV චාජර්
  සම්මත GB/T, IEC62196-2(වර්ගය 1/වර්ගය 2)
  ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය 400V±10%
  ශ්‍රේණිගත ධාරාව 16A
  OCPP OCPP 1.6 සහාය
  සහතිකය CE, TUV, UL
  වගකීම් සහතිකය වසර 5 ක්
 • 22KW 32A වාණිජ OCPP AC EV චාජර්

  22KW 32A වාණිජ OCPP AC EV චාජර්

  භාණ්ඩයෙ නම CHINAEVSE™️22KW 32A වාණිජ OCPP AC EV චාජර්
  සම්මත GB/T, IEC62196-2(වර්ගය 1/වර්ගය 2)
  ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය 400V±10%
  ශ්‍රේණිගත ධාරාව 32A
  OCPP OCPP 1.6 සහාය
  සහතිකය CE, TUV, UL
  වගකීම් සහතිකය වසර 5 ක්
 • 7KW 32A වාණිජ OCPP AC EV චාජර්

  7KW 32A වාණිජ OCPP AC EV චාජර්

  භාණ්ඩයෙ නම CHINAEVSE™️7KW 32A වාණිජ OCPP AC EV චාජර්
  සම්මත GB/T, IEC62196-2(වර්ගය 1/වර්ගය 2)
  ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය 230V±10%
  ශ්‍රේණිගත ධාරාව 32A
  OCPP OCPP 1.6 සහාය
  සහතිකය CE, TUV, UL
  වගකීම් සහතිකය වසර 5 ක්