ද්විත්ව ආරෝපණ තුවක්කු AC EV චාජර්

 • 22KW 3Phase Double 16A Charging Guns AC EV Charger

  22KW 3Phase Double 16A Charging Guns AC EV Charger

  භාණ්ඩයෙ නම CHINAEVSE™️22KW 3Phase Double 16A Charging Guns AC EV Charger
  ප්රතිදාන වර්ගය GB/T, IEC62196-2(වර්ගය 1/වර්ගය 2) කේබල් හෝ සොකට්
  ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය 400V±10%
  ශ්‍රේණිගත ධාරාව 16A+16A
  OCPP OCPP 1.6 (විකල්ප)
  සහතිකය CE, TUV, UL
  වගකීම් සහතිකය වසර 5 ක්
 • 14KW 1Phase Double 32A Charging Guns AC EV Charger

  14KW 1Phase Double 32A Charging Guns AC EV Charger

  භාණ්ඩයෙ නම CHINAEVSE™️14KW 1Phase Double 32A Charging Guns AC EV Charger
  ප්රතිදාන වර්ගය GB/T, IEC62196-2(වර්ගය 1/වර්ගය 2) කේබල් හෝ සොකට්
  ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය 230V±10%
  ශ්‍රේණිගත ධාරාව 32A+32A
  OCPP OCPP 1.6 (විකල්ප)
  සහතිකය CE, TUV, UL
  වගකීම් සහතිකය වසර 5 ක්
 • 44KW 3Phase Double 32A Charging Guns AC EV Charger

  44KW 3Phase Double 32A Charging Guns AC EV Charger

  භාණ්ඩයෙ නම CHINAEVSE™️44KW 3Phase Double 32A Charging Guns AC EV Charger
  ප්රතිදාන වර්ගය GB/T, IEC62196-2(වර්ගය 1/වර්ගය 2) කේබල් හෝ සොකට්
  ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය 400V±10%
  ශ්‍රේණිගත ධාරාව 32A+32A
  OCPP OCPP 1.6 (විකල්ප)
  සහතිකය CE, TUV, UL
  වගකීම් සහතිකය වසර 5 ක්